Jolles & Ko Accountants
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws Fiscount

Fiscaal Nieuws

  02 juni 2021 Corona: maatregelen derde kwartaal 2021

  Het financiƫle steunpakket vanwege de coronamaatregelen wordt met drie maanden verlengd.

  Het financiële steunpakket voor ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen wordt verlengd met drie maanden (juli t/m september 2021). Bij sommige regelingen zijn de voorwaarden gewijzigd. We geven in dit artikel een overzicht van de belangrijkste niet-fiscale maatregelen.

  NOW
  De NOW, een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven, gaat ook in het derde kwartaal van 2021 gelden. Voor deze tegemoetkoming geldt een nieuwe referentiemaand. Het gaat nu om de loonsom over februari 2021 in plaats van juni 2020.

  Met ingang van het derde kwartaal van 2020 telt de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) niet meer mee als omzet. Hierdoor wordt het omzetverlies hoger, zodat werkgevers meer NOW kunnen ontvangen.

  TVL
  Ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt voortgezet in het derde kwartaal van 2021.

  Bovendien is de referentieperiode voor het tweede kwartaal van dit jaar verruimd. U kunt zelf kiezen of u de omzet over het tweede kwartaal van 2021 vergelijkt met het tweede kwartaal van 2019 of met het derde kwartaal van 2020.

  Er is een speciale TVL-regeling voor starters in het leven geroepen. U kunt deze TVL sinds 31 mei 2021 aanvragen. In een apart artikel besteden we hier aandacht aan.

  Tozo
  De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt eveneens met drie maanden verlengd. U kunt deze aanvragen tot 1 oktober 2021. De Tozo kent een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud op het sociaal minimum en een lening voor bedrijfskapitaal.

  Tozo-leningen voor bedrijfskapitaal hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te worden terugbetaald. Dat was 1 juli 2021. Pas vanaf 1 januari 2022 gaat er een rente lopen over deze leningen, van 2%. De leningen mogen in 60 maanden worden afgelost. Dat was 42 maanden.

  TONK  verruimd
  Ook de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Sommige gemeenten verruimen de regeling bovendien met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De regeling is bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege corona de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Het kabinet heeft er bij gemeenten op aangedrongen de regeling ruimhartiger toe te passen

  Coronakrediet nieuw: TOA
  MKB-bedrijven kunnen via Qredits in aanmerking komen voor een TOA-krediet (Time Out Arrangement) van maximaal € 100.000. Met dit krediet kunnen bedrijven vanuit een WHOA-traject een doorstart maken, hun bedrijfsactiviteiten aanpassen of uitbreiden. Via de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) kan een ondernemer zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling en zo een faillissement voorkomen. Voor TOA-krediet komen alleen MKB-bedrijven met levensvatbare bedrijfsactiviteiten in aanmerking. De ondernemer krijgt bovendien 12 maanden gratis coaching bij de doorstart van het bedrijf.  

  Coronakredietfaciliteiten
  De bestaande coronakredietfaciliteiten worden verlengd tot 31 december 2021. Het gaat om de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C), het Klein Krediet Corona (KKC) en de Qredits Corona OverbruggingsLening (COL). Na 30 juni 2021 eindigt wel de garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten.

  02 juni 2021 Corona: aanvragen bijzonder uitstel van betaling stopt

  Aanvragen of verlengen van bijzonder uitstel van betaling wegens de coronacrisis kunt u nog doen tot en met 30 juni 2021.

  Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. U hoeft, als u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel, de nog te betalen belasting pas vanaf 1 oktober 2022 af te lossen. U krijgt daarvoor 60 maanden de tijd.

  Vanaf 1 juli 2021: voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen
  Alle belastingen waarvoor u na 1 juli 2021 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de loon- en omzetbelasting over het laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021.

  Loopt uw bijzonder uitstel af vóór 1 juli 2021, en vraagt u geen verlenging aan? Dan moet u vóór 1 juli 2021 weer op tijd aangifte doen en betalen. Hebt u sinds het eind van uw bijzonder uitstel niet alle belastingen op tijd betaald? Doe dit dan vóór 1 juli 2021 alsnog. Lukt dat niet, vraag dan zo snel mogelijk verlenging aan van uw bijzonder uitstel.

  Vanaf 1 oktober 2022: openstaande bedragen betalen
  Op 1 oktober 2022 begint u met het betalen van de openstaande bedragen voor de belastingen die u niet hebt betaald tijdens uw bijzonder uitstel. U krijgt hiervoor van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag. Wilt u versneld betalen, dan kan dat.

  Invorderingsrente
  Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Tot en met 31 december 2021 is het tarief van de invorderingsrente verlaagd naar 0,01%. De invorderingsrente gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

  Let op: Het kabinet heeft besloten dat er geen generieke kwijtscheldingsregeling voor belastingschulden komt.

   

  02 juni 2021 Corona: belastingmaatregelen per 1 juli 2021

  Welke fiscale steunmaatregelen vanwege de coronacrisis worden verlengd en welke niet?

  Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft het kabinet fiscale maatregelen ingevoerd om bedrijven en burgers te ondersteunen. Veel van deze maatregelen worden verlengd tot en met 30 september 2021. Hieronder leest u welke wel en niet worden verlengd.

  De volgende maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2021:

  Onbelaste vaste reiskostenvergoedingen
  Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen. In ieder geval tot 1 oktober 2021 kan de werkgever de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast vergoeden, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

  Versoepeling van administratieve verplichtingen voor de loonheffingen
  Door het voorgeschreven thuiswerken en het houden van 1,5 meter afstand kunt u in deze periode misschien niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. Dat heeft nu geen consequenties. U moet deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 oktober 2021.

  Belastingregels voor mensen die over de grens werken in de Europese Unie (EU)
  Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat u werknemers hebt die nu tijdelijk verplicht thuis werken. Dat kan in een ander land zijn dan waar zij normaal gesproken werken. Op de website van de SVB vindt u - ook over belastingzaken - meer informatie over de gevolgen van de corona-maatregelen voor de werknemers die over de grens wonen of werken.

  BTW-tarief van 0% voor mondkapjes, coronavaccins en coronatestkits
  Vanaf 25 mei 2020 tot en met 30 september 2021 is over de levering van mondkapjes geen BTW verschuldigd. Verkopers van mondkapjes kunnen de voorbelasting blijven aftrekken. De bedoeling van deze maatregel is dat de mondkapjes goedkoper worden voor de consument.

  Vanaf 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 geldt een BTW-tarief van 0% voor:

  • het leveren van vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zijn goedgekeurd als coronavaccins
  • het inenten met deze vaccins
  • het leveren van coronatestkits die voldoen aan de LCI-richtlijn van het RIVM én aan de bijlage bij deze richtlijn
  • het testen met deze testkits

  Vanaf 16 april 2021 tot en met 30 september 2021 geldt ook een BTW-tarief van 0% voor:

  • het leveren van coronatestkits die op de lijst van de Europese Commissie staan en een CE-nummer hebben
  • het testen met deze testkits
  • het leveren van coronazelftestkits waarvoor de minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend zodat ze op de Nederlandse markt mogen worden gebracht

  Uitkeringen uit Duitsland en België
  Ontvangt u als gevolg van de coronacrisis tijdelijk een uitkering uit Duitsland of België? Dan heeft dat gevolgen voor uw aangifte. Nederland heeft met betrekking tot het belasten van deze uitkeringen nadere afspraken gemaakt met Duitsland en België.

  BTW-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel
  Voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 september 2021 blijft de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van BTW. Het gaat om personeel dat wordt ingezet voor het verzorgen en verplegen van personen in zorginstellingen.

  Betaalpauze voor hypotheken
  Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw geldverstrekker, bijvoorbeeld uw bank, u een betaalpauze geven. In die periode hoeft u geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld. U kunt een betaalpauze aanvragen, en uw geldverstrekker kan zo’n betaalpauze met u afspreken, tot en met 30 september 2021. Hiervoor gelden bijzondere voorwaarden. We adviseren u hier graag over.

  De volgende maatregelen worden niet verlengd:

  Versoepeling van het urencriterium
  Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet u voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u in 2021 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

  Om dit risico te beperken, mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

  Bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan geldt voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

  Bent u een seizoengebonden ondernemer en ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021? Dan mag u ervan uitgaan dat u in 2021 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019. De uren over 2019 moet u wel aannemelijk kunnen maken.

  Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling
  U kunt nog tot en met 30 juni 2021 vanwege de coronamaatregelen bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Vanaf 1 juli 2021 moet u weer op tijd voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen.

  Let op: Aan het bijzonder uitstel van betaling besteden we meer aandacht in een apart artikel.

  02 juni 2021 Corona: TVL startende ondernemingen

  Bent u starter en komt u in aanmerking voor de TVL Startende Ondernemingen?

  Hebt u zich in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 nieuw ingeschreven in het Handelsregister van KVK? Dan hebt u misschien recht op coronasteun over het eerste kwartaal van 2021. De nieuwe TVL Startende ondernemingen is er voor MKB-ondernemingen en geldt ook voor zzp'ers met een aparte voordeur naar hun werkruimte. Sinds 31 mei 2021 kunt u deze aanvragen.

  Voorwaarden

  Voor TVL Startersregeling Q1 2021 gelden de volgende voorlopige voorwaarden: 

  • U heeft zich in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 nieuw ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • Uw onderneming heeft een SBI-code én is gevestigd in Nederland, maar niet op uw huisadres. Voor deze vestigingseis gelden uitzonderingen, zoals voor: goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horecagelegenheden. Deze uitzonderingen vindt u in de algemene voorwaarden TVL Q1.
  • Uw onderneming heeft minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Dit wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
  • U heeft aantoonbaar omzetverlies in het 1ekwartaal van 2021 van 30% of hoger, vergeleken met de omzet van het 3e kwartaal van 2020.
  • Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500.
  • Het maximale subsidiebedrag per kwartaal is € 124.999.
  • Is uw onderneming verbonden aan óf onderdeel van een andere onderneming en daarmee onderdeel van een bestaande groep? Dan komt u niet in aanmerking voor TVL Q1 2021 Startende ondernemingen als de inschrijfdatum van een verbonden onderneming in de groep ligt vóór 1 oktober 2019. Voorbeelden zijn:
   - dochterondernemingen;
   - werkmaatschappijen;
   - startende nieuwe filialen onder een aparte bv;
   - franchisenemers die niet los staan van de franchisegever.
  • U bent geen financiële instelling of overheidsbedrijf.
  • U bent niet failliet en heeft geen uitstel van betaling (surseance) aangevraagd bij de rechtbank.

  Aanvullende voorwaarde
  Bent u ingeschreven in het Handelsregister van KVK in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 én vraagt u een subsidie aan van € 25.000 of hoger? Dan voegt u een verklaring bij uw aanvraag van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde is een extra controle van het opgegeven omzetverlies en de echtheid van de onderneming.

  Aanvragen
  De nieuwe TVL Startersregeling Q1 2021 is geopend op 31 mei om 09:00 uur. U kunt aanvragen tot 12 juli 17.00 uur.

  Tweede kwartaal 2021
  In Q2 2021 krijgen startende ondernemers ook een tegemoetkoming in hun vaste lasten. Zij kunnen dan meedoen met TVL Q2 2021.

  Berekening subsidie
  U gaat uit van uw omzet in het 3e kwartaal van 2020 als referentieperiode. De subsidie wordt als volgt berekend: subsidie = omzet 3e kwartaal 2020 x percentage omzetverlies x percentage vaste lasten van SBI-code x subsidiepercentage 85%. Valt het berekende subsidiebedrag lager uit dan € 1.500, dan ontvangt u het minimale subsidiebedrag van € 1.500.

  Tip: Op de website van RVO kunt u uw aanvraag direct regelen. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor advies en ondersteuning.

  21 mei 2021 Mededeling einde contract via MS Teams

  Via MS teams krijgt medewerker te horen dat tijdelijk contract niet wordt verlengd. Heeft hij recht op aanzegvergoeding?

  Een junior marketeer met een jaarcontract meldt zich na negen maanden ziek. Zes weken later krijgt hij tijdens een MS teams-meeting te horen dat zijn contract niet zal worden verlengd. Na einde contract claimt de marketeer de wettelijke aanzegvergoeding. Met succes?

  Aanzegvergoeding
  Een werkgever is verplicht de werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever deze verplichting in het geheel niet is nagekomen, is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand.

  Niet verlenging voor werknemer duidelijk
  Volgens de werkgever heeft de eis van een schriftelijke aanzegging geen waarborgfunctie meer als komt vast te staan dat het voor de werknemer volkomen helder is dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

  Standpunt rechter
  De kantonrechter verwerpt dit verweer. Het enkele feit dat geen schriftelijke aanzegging heeft plaatsgevonden is in principe voldoende om aanspraak te kunnen maken op de aanzegvergoeding. Dat is een bewuste keuze van de wetgever.

  Hoewel voorstelbaar is dat de aanspraak van de werknemer op de aanzegvergoeding, voor de werkgever onrechtvaardig voelt, aangezien deze er in zijn ogen alles aan heeft gedaan rekening te houden met de belangen van de werknemer – zoals het onverplicht aanbieden van beroepskeuzetesten – leidt dit niet tot een ander oordeel.

  Niet relevant is ook dat de werknemer direct na eind contract in een andere baan is gestart en dus geen nadeel heeft ondervonden van het uitblijven van een schriftelijke aanzegging.

  Conclusie
  De werkgever moet de aanzegvergoeding ter hoogte van een maandsalaris betalen, verhoogd met wettelijke rente.

  Tip: Tijdige schriftelijke aanzegging blijft een aandachtspunt bij contracten voor bepaalde tijd van ten minste zes maanden. De aanzegging kan plaatsvinden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.